Een aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven (AVB) is absoluut noodzakelijk

Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand

De ondernemer of de werknemer van het bedrijf die geen fouten maakt, moet nog geboren worden.

Een gevolg van een aansprakelijkheidsclaim zou kunnen zijn dat de claim het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengt.

In een steeds complexere wereld waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, heeft u te maken met de overheid, werknemers, consumenten, afnemers en toeleveranciers. Ook al heeft u u zaken goed voor elkaar, de kans dat u van verschillende kanten geconfronteerd wordt met schadeclaims neemt alleen maar toe. 

Wat is verzekerd

 • Het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een materiële schade en/of letselschade die aan een ander is toegebracht en het bedrijf de schade moet gaan vergoeden.
 • De schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.
 • Schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen; deze milieuschadendekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein.
 • Schade door een door uw bedrijf geleverd product (productaansprakelijkheid).

Wat is uitgesloten

 • Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals bijvoorbeeld het jarenlang lekken van olietanks; hiervoor moet een milieuschadeverzekering worden gesloten.
 • Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken.
 • Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)
 • 'Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Opmerking: de AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid   van de verzekerde gebeurt.

Voor wie bedoeld

De aansprakelijkheids verzekering is bedoeld voor alle bedrijven, ondernemingen en organisaties in Nederland. Het is daarbij niet van belang welke rechtsvorm het bedrijf heeft.

Zomaar een voorbeeld

Reiswinkel 'Break a leg' heeft een open dag geregeld. Zij heeft hiertoe een zaal gehuurd met podium en allerlei activiteiten georganiseerd. Zo worden verschillende lezingen en filmvoorstellingen gegeven.

De bedoeling was het werven van nieuwe klanten voor een speciale reisexpeditie. De open dag was een succes. Helaas deed de reiswinkel haar naam eer aan toen tijdens de pauze iemand over de slecht weggewerkte kabels van de belichting struikelde.

Een gebroken been was het gevolg. Het slachtoffer bleek een topmodel te zijn en stelde de reiswinkel aansprakelijk voor onder andere  haar gemis aan inkomsten. De claim liep in de 'tonnen'.

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf.

De premie wordt berekend over de omzet en/of de loonkosten, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

Bijzonderheden

 • De meeste AVB's dekken alle schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan. Dus ook de schade die pas jaren later aan het licht treedt (denk aan beroepsziekten als asbestose, RSI en dergelijke).

 • De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

 • Van groot belang is het feit dat uw AVB aansluit op uw bedrijfsactiviteiten: de verzekerde 'hoedanigheid'!


Voor U! Hypotheken & Financieel Advies adviseert u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een AVB af te sluiten. Zonder een AVB loopt uw onderneming de kans om simpelweg failliet te worden verklaard zodra een aansprakelijkheidsclaim wordt toegewezen en het bedrijf de schadeloosstelling niet kan betalen.

Tot slot

De AVB is de basis van uw bedrijfsverzekeringenpakket. Ieder bedrijf loopt immers het risico om een ander materiële- of letselschade toe te brengen. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u en uw werknemers ook zijn.

Het begrip 'aansprakelijkheid' is een moeilijk begrip omdat de aansprakelijkheid wordt geregeld in de Wet. En de Wet is niet altijd geschreven in een taal die begrijpelijk is. Voor U! Hypotheken & Financieel Advies geeft u graag uitleg. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Naast de AVB is er de mogelijkheid om een Beroeps aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Biedt de AVB dekking voor materiële en/of letselschade, deze verzekering biedt dekking voor financiële schade die door u aan anderen wordt toegebracht.

Vaak wordt ook gesproken over "vermogensschade". Fouten kunnen niet alleen leiden tot materiële en/of lichamelijke schade, maar ook tot financiële schade. Een brief die te laat wordt verstuurd, een slordigheid in een tekst, een foutief rekensommetje, het kan allemaal verstrekkende gevolgen hebben. Dan kunnen er namelijk forse schadevergoedingen worden geeist.

Met name voor beroepsbeoefenaren is deze verzekering van groot belang. Denk hierbij aan de accountant, vertaler, fiscalist, boekhouder, makelaar, jurist, medici, assurantietussenpersonen e.d.

Wat is verzekerd

Wat verzekerd is, is het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een financiële schade die aan een ander is toegebracht en het bedrijf deze schade moet gaan vergoeden.

Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de claim het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengt.

 • In tegenstelling tot de aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroeps aansprakelijkheids verzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de financiële schade, de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Tegen dit laatste risico kunt u zich indekken met een AVB.

 • De beroeps aansprakelijkheids verzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt en deze gaat claimen.

 • De beroeps aansprakelijkheids verzekering biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaarskantoor die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Het bedrijf handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep.

Zomaar een paar voorbeelden

Enkele willekeurige voorbeelden van beroepsfouten waardoor een ander financiële schade lijdt:

 • Een accountant dient een bezwaarschrift te laat in bij de Fiscus
 • Een bankmedewerker wijst de klant niet op de "gevaren bij het beleggen" waardoor de klant te veel risico heeft genomen
 • Een onroerendgoed specialist vergeet melding te maken van een bestaande erfdienstbaarheid of informeert zijn klant op basis van verouderde bestemmingsplannen
 • Een assurantietussenpersoon vergeet een autoverzekering bij een verzekeraar aan te melden waardoor zijn relatie onverzekerd is
 • Een fiscalist informeert zijn klant onjuist bij een vermogensoverdracht

In al dit soort gevallen kan de klant van de beroepsbeoefenaar een forse financiële schade lijden. Wordt de aansprakelijkheid aangetoond, dan zal een ingediende claim (die erg hoog kan uitvallen) kunnen leiden tot faillissement van de beroepsbeoefenaar en zijn bedrijf.

Voor wie bedoeld

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroeps aansprakelijkheids verzekeringen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep.

De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld.

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf/de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies.

Omdat de financiële belangen bij de verschillende beroepsbeoefenaren (accountants, makelaars, medici e.d.) enorm groot kunnen zijn, en bij gebleken aansprakelijkheid de te claimen schadeloosstellingen eveneens hoog kunnen uitvallen, adviseert Voor U! Hypotheken & Financieel Advies u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een beroeps aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Tot slot

Ook u bent niet feilloos. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u ook te werk gaat, u loopt nu eenmaal dat risico. Alle reden om uw beroepsrisico's af te dekken met een goede verzekering. Voor U! Hypotheken & Financieel Advies staat tot uw beschikking!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

U ontkomt er bijna niet meer aan: iedere ondernemer heeft wel eens een juridisch probleem. Bijvoorbeeld met een werknemer, de arbeidsinspectie, een leverancier, de gemeente of over een contract.

Met een rechtsbijstandsverzekering voor ondernemers bent u verzekerd van goede juridische bijstand bij nagenoeg al uw ondernemersactiviteiten. 

Juridische problemen zoals: 

 • administratief recht en sociaalverzekeringsrecht
 • bijv. problemen met bouw- en hinderwet-vergunningen, bestemmingsplannen e.d. en bijstand in beroepsprocedures
 • arbeidsrecht - ambtenarenrecht
 • arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijv. loon- en ontslagkwesties
 • overeenkomsten-/contractrecht
 • overeenkomsten die door de ondernemer als koper, opdrachtgever of afnemer van diensten is gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of verbouwing van bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik, vallen hier onder
 • strafrecht en verhaalsrecht
 • juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk begane overtreding of misdrijf, en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen
 • burenrecht en erfdienstbaarheden
 • met betrekking tot de bedrijfspanden en de daarbij behorende grond
 • op hiervoor niet genoemde rechtsterreinen kan vaak wel advies bij de verzekeraar worden ingewonnen
 • de dekking voor contractsrechtsbijstand (overeenkomstenrecht) kent veelal beperkingen, met name voor problemen met afnemers van goederen en diensten

Voor ondernemers is het vaak zinvol om in ieder geval rechtsbijstand te verzekeren met betrekking tot het wagenpark. Juridische problemen rondom het verkeer is veruit nummer 1 als het gaat om juridische conflicten. 

 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Als u bestuurder bent - of wordt - bij een N.V. of B.V., gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat een bestuurder naast (of in plaats van) de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld. Zo'n persoonlijke aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van de taak als bestuurder. 

Onbehoorlijk bestuur 
In Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van bestuurders vastgelegd. Het verplicht de bestuurders tot het voeren van 'behoorlijk bestuur' over de rechtspersoon. Het is niet mogelijk een sluitende definitie te geven van behoorlijk bestuur. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen (denk aan de code Tabaksblat!). 

Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn:

 • Onvoldoende informeren van commissarissen waardoor deze worden gehinderd in hun toezichthoudende taak.
 • Verzuimen de kredietwaardigheid na te gaan van contractpartners. Hierdoor kan uw eigen bedrijf worden meegesleept in de financiële neergang van een andere onderneming.
 • Nalaten uw onderneming te beschermen tegen voorzienbare risico's, door bijvoorbeeld afdoende voorzieningen op te nemen.
 • Onverantwoord investeren, waarbij duidelijk sprake is van overschrijding van het normale ondernemingsrisico. 

Oorzaken 
In de praktijk blijkt het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames kunnen hiertoe aanleiding zijn. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap. 

Commissarissen 
De aansprakelijkheid van commissarissen vloeit voort uit hun hoofdtaken; advisering en toezicht. Deze taken zijn, mede door de Code Tabaksblat, verschoven van een passieve rol naar een steeds actievere rol als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur. 

Persoonlijke aansprakelijkheid voor een misleidende jaarrekening rust - naast op de bestuurders - tevens rechtstreeks op de commissarissen (art. 2:260BW). 

Intern en extern 
De bestuurder heeft te maken met zowel een interne als externe aansprakelijkheid. 

Interne aansprakelijkheid 
Betreft de aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon. Bestuurders en commissarissen hebben een verplichting naar de vennootschap tot een behoorlijke vervulling van de aan hen opgedragen taak. Indien de bestuurder hierin tekortschiet, kan de vennootschap (of de curator) een beroep doen op Artikel 2:9 BW. 

Externe aansprakelijkheid 
Iedere rechtspersoon kan in het maatschappelijke verkeer (bij het zakendoen) onzorgvuldig handelen naar derden toe, bijvoorbeeld handelscrediteuren. U kunt als bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die het gevolg is van: niet-nakoming van contracten (het onbetaald laten van een rekening) of onzorgvuldig handelen (onrechtmatige daad). 
U kunt aansprakelijk gesteld worden wanneer u de schadeveroorzakende handeling had kunnen voorkomen én u valt aan te rekenen dat u dit niet heeft gedaan. 

Hoofdelijk en collectief 
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van u én uw medebestuurders.

Wat is verzekerd

De bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheids verzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde voor vermogensschade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, als gevolg van verwijtbaar fout bestuur gedurende zijn zittingsperiode.

Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen.

De verzekering beschermt dus het privé-vermogen van de bestuurder of commissaris tegen aanspraken van derden op grond vanonder andere:

 • wettelijke bestuurders aansprakelijkheid
 • onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte van de rechtspersoon
 • onzorgvuldig handelen tegenover derden

Niet alle fouten zijn verzekerdEen aantal belangrijke dekkingsbeperkingen zijn:

 • fouten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering
 • milieuverontreiniging
 • ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerde(n) en/of derden
 • schade als gevolg van het niet tot stand brengen en/of in stand houden van een adequaat pakket verzekeringen ten behoeve van de rechtspersoon
 • aansprakelijkheid die uitsluitend is gebaseerd op boete-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van gelijke strekking
 • rechtsvorderingen van een verzekerde op de rechtspersoon

Premiefactoren

De premie is sterk afhankelijk van het aantal verzekerden, omvang, doelstellingen en complexiteit van de rechtspersoon.

Voor het vaststellen van de premie is onder meer noodzakelijk dat jaarverslagen van de afgelopen drie jaar worden overgelegd.

Voor wie bedoeld

Bestuurders en commissarissen van rechtspersonen. Daartoe worden ook gerekend degenen die het beleid van de rechtspersoon bepalen, voor zover zij in dienst zijn van de rechtspersoon. 

Anderen, zoals tweedegraadsbestuurders, kunnen zo nodig uitdrukkelijk worden meeverzekerd.

Voorbeelden

Het aantal claims voor bestuurders aansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknotte casus kunt u zich een beeld vormen van het BCA-risico. 

1. Het bestuur van een middelgrote holdingmaatschappij met een aantal handelsondernemingen onttrekt doelbewust vermogen aan een zwaar verliesgevende dochter met de gedachte het vermogen op die wijze voor de groep veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven met lege handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de failliete dochter. 

2. De DGA van een textielbedrijfje importeert fijne zijde uit Sri Lanka vanwege de zeer goede kwaliteit, hoewel hij weet dat het risico groot is dat door de jaarlijkse overstromingsproblematiek niet kan worden geleverd. De levering blijft inderdaad uit, waardoor de halfjaarlijkse haute couture collectie van een zeer trendy ontwerper grote vertraging oploopt… Zozeer zelfs dat deze collectie pas tegen het vallen van de herfst gereed is en de verkoopcijfers uiteraard schrikbarend laag zijn. De ontwerper stelt de DGA persoonlijk aansprakelijk. De aanspraak baseert hij op het gegeven dat de DGA onnodig risico heeft genomen, waardoor zijn contractpartner, de ontwerper, financiële schade heeft geleden. 

3. Een meubelfabriek en een modebedrijf richten een joint-venture op om samen een modieuze bankstoffenlijn te ontwerpen, te produceren en op de markt te brengen. De investeringen van beide partijen zijn omvangrijk. Door gebrek aan een gedegen marktonderzoek blijkt pas in de laatste fase dat de belangstelling voor deze producten zeer gering is. De joint-venture wordt dan ook na korte tijd ontbonden. Dit mislukte avontuur brengt de meubelfabriek financieel op de rand van de afgrond en de verantwoordelijke directie neemt ontslag. Er treedt een nieuw bestuur aan, dat al snel besluit om de voormalige directie persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële schade. 

4. Het bestuur van een scheepswerf is in een opperbeste stemming. Er is een overeenkomst getekend voor de bouw van twee zeer grote baggerschepen. In plaats van winst te kunnen boeken bedraagt het verlies echter ruim 25 miljoen euro. Dit luidt het faillissement in van de scheepswerf. De curatoren stellen dat het contract voor de bouw van deze schepen voor de werf organisatorisch en financieel een maatje te groot is geweest. Onder andere was het eigen vermogen te laag om de financiering van materialen te dekken. De curatoren stellen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.

Bijzonderheden

De laatste jaren is door nieuwe wetgeving de mogelijkheid om bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële gevolgen van fout bestuur verruimd. Zo traden in 1987 de Wet bestuurdersaansprakelijkheid en de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement in werking.

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder en/of commissaris. Het gaat daarbij in beginsel om natuurlijke personen. De polis biedt gewoonlijk werelddekking, echter met uitzondering van aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en/of Australië.

Tot slot

Deze verzekering is nogal gecompliceerd. Wij adviseren u dringend om uzelf te informeren over de risico's die u loopt.

Omdat de financiële belangen enorm groot kunnen zijn, en bij gebleken aansprakelijkheid de te claimen schadeloosstellingen eveneens hoog kunnen uitvallen, adviseert Voor U! Hypotheken & Financieel Advies u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ook u bent niet feilloos. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u ook te werk gaat, u loopt nu eenmaal dat risico. Alle reden om uw risico's af te dekken met een goede verzekering. Voor U! Hypotheken & Financieel Adviesstaat tot uw beschikking!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Als u bestuurder bent - of wordt - bij een vereniging of stichting, gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vereniging of stichting aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Zo'n persoonlijke aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Bij een aansprakelijkheidstelling is het niet relevant of u voor uw bestuursfunctie wordt betaald! 

Onbehoorlijk bestuur 
In Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van bestuurders vastgelegd. In beginsel is de aansprakelijkheid voor bestuurders van profit en non-profit rechtspersonen gelijk. De anti-misbruikwetgeving, welke een verzwaring van de bestuurdersaansprakelijkheid met zich meebrengt, is echter niet van toepassing op niet-commerciële verenigingen en stichtingen. De grens tussen commerciële en niet-commerciële verenigingen en stichtingen wordt gevormd door de vennootschapsbelastingplicht. 

Artikel 2:9 verplicht bestuurders tot het voeren van 'behoorlijk bestuur' over de rechtspersoon. Het is niet mogelijk een sluitende definitie te geven van behoorlijk bestuur. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen. 

Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn: Niet (tijdig) informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Verwaarlozen van de kredietbewaking. Niet voldoen aan in een subsidie gestelde eisen, waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd. Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid, zoals het niet aanvragen van faillissement terwijl duidelijk is of behoort te zijn dat de verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen. 

Oorzaken 
In de praktijk blijkt het niet voldoen aan de boekhoudplicht een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid: een vereniging of stichting moet te allen tijde inzicht kunnen geven in de financiële positie. Ook fusies en splitsingen kunnen hiertoe aanleiding zijn, vanwege de vele betrokken belangen en de hoeveelheid beslissingen in een kort tijdsbestek. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vereniging of stichting. 

Toezichthouders 
De aansprakelijkheid van toezichthouders vloeit voort uit hun hoofdtaken advisering en toezicht. Deze taken zijn de laatste jaren verschoven van een passieve rol naar een steeds actievere rol als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur. 

Intern en extern 
De bestuurder heeft te maken met zowel een interne als externe aansprakelijkheid: 

Interne aansprakelijkheid
Betreft de aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon. Bestuurders en toezichthouders hebben een verplichting naar de vereniging of stichting tot een behoorlijke vervulling van de aan hen opgedragen taak. Indien de bestuurder hierin tekortschiet, kan de vereniging of stichting (of de curator) een beroep doen op Artikel 2:9 BW. 

Externe aansprakelijkheid
Een rechtspersoon kan in het maatschappelijk verkeer ook onzorgvuldig handelen naar derden (subsidieverstrekkers, contractpartners, werknemers etc.) toe. Naast de vereniging of stichting kunt u dan aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld het niet nakomen van een overeenkomst of door onrechtmatig handelen (onrechtmatige daad). 
U kunt aansprakelijk gesteld worden wanneer u de schadeveroorzakende handeling had kunnen voorkomen én u valt aan te rekenen dat u dit niet heeft gedaan. 

Hoofdelijk en collectief 
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van u én uw medebestuurders.

Wat is verzekerd

De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde voor vermogensschade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, als gevolg van verwijtbaar fout bestuur gedurende zijn zittingsperiode. 

Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen.

De verzekering beschermt dus het privé-vermogen van de bestuurder of commissaris tegen aanspraken van derden op grond vanonder andere:

 • wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid

 • onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte van de rechtspersoon

 • onzorgvuldig handelen tegenover derden

Niet alle fouten zijn verzekerd

Een aantal belangrijke dekkingsbeperkingen zijn:

 • fouten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering

 • milieuverontreiniging

 • ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerde(n) en/of derden

 • schade als gevolg van het niet tot stand brengen en/of in stand houden van een adequaat pakket verzekeringen ten behoeve van de rechtspersoon

 • aansprakelijkheid die uitsluitend is gebaseerd op boete-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van gelijke strekking

 • rechtsvorderingen van een verzekerde op de rechtspersoon

Voor wie bedoeld

Bestuurders en commissarissen van rechtspersonen. Daartoe worden ook gerekend degenen die het beleid van de rechtspersoon bepalen, voor zover zij in dienst zijn van de rechtspersoon. 

Anderen, zoals tweedegraadsbestuurders, kunnen zo nodig uitdrukkelijk worden meeverzekerd.

Voorbeelden

Veel bestuurders gaan er van uit dat als zij en hun medebestuurders 'geen gekke dingen' doen het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Toch komt er bij het besturen van een organisatie meer kijken dan alleen het feitelijke besturen of het toezicht houden op de organisatie. U zult merken dat zelfs als u te goeder trouw handelt, u niet altijd uw aansprakelijkheden kunt ontlopen. Juist dan is het goed te weten dat u de juiste verzekering heeft afgesloten. 

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van het bestuurdersrisico. 

1. Het clubhuis van een sportvereniging is in de loop der jaren stevig in verval geraakt. De voorzitter heeft een lokale aannemer opdracht gegeven voor een ingrijpende verbouwing. De aannemer maakt flinke kosten en laat andere opdrachten schieten. Er is echter onvoldoende geld in kas, waardoor de sportvereniging het contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de voorzitter en de andere bestuursleden in hun privé vermogen aanspreken. 

2. Het bestuur van een sportvereniging koopt een stuk grond voor de bouw van een nieuw clubhuis. Men vergeet echter bij de koop een 'schoon grond verklaring' te verzoeken. Achteraf blijkt de aangekochte grond vervuild en blijft de vereniging met een grote schade zitten. De vereniging claimt de schade bij haar bestuurders. 

3. Een stichting van een jazzfestival in een grote stad wordt geconfronteerd met sterk tegenvallende aantallen bezoekers. Hierdoor is sprake van een zeer zwaar tekort in de begroting en gaat de stichting failliet. De achterblijvende crediteuren stellen de bestuursleden van de stichting aansprakelijk. 

4. In de verwachting een subsidie voor huisvesting te ontvangen, koopt het stichtingsbestuur van een scholengemeenschap alvast een nieuw pand. Een aannemer wordt in de arm genomen om dit te verbouwen. Na enige tijd blijkt dat de stichting niet voor de subsidieregeling in aanmerking komt. De aannemer kan niet worden betaald. De aannemer laat het hier niet bij zitten en schakelt een advocaat in. Deze spreekt namens hem de bestuurders persoonlijk aan voor de geleden schade. 

5. De vrijwilligers van een sportvereniging ontvangen jarenlang een kleine vergoeding. De fiscus komt hierachter en stelt dat de vergoeding gezien moet worden als inkomen waarover inkomstenbelasting en sociale premies verschuldigd zijn. Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is - door de grote groep vrijwilligers en groot aantal jaren - de naheffing bijzonder fors. De vereniging kan dit niet betalen en gaat failliet. De curator probeert het boedeltekort te verhalen op de privé-vermogens van de bestuursleden. 

6. Het bestuur van een stichting komt maar niet met een financieel jaaroverzicht. Een lid van de Raad van Toezicht komt er toevallig achter dat de stichting enorme schulden heeft. De Algemene Ledenvergadering stelt de bestuurders aansprakelijk en doet ditzelfde ook bij de toezichthouders vanwege het onvoldoende uitoefenen van toezicht. 

7. Een hockeyvereniging laat kunstgrasvelden aanleggen en betaalt een gespecialiseerd bedrijf een flinke geldsom aan. Vervolgens gaat dat bedrijf failliet en kan de vereniging fluiten naar haar geld. De hockeyvereniging stelt de verantwoordelijke bestuursleden aansprakelijk, omdat zij onvoldoende hebben onderzocht of het bedrijf kredietwaardig was. 

Bijzonderheden

De laatste jaren is door nieuwe wetgeving de mogelijkheid om bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële gevolgen van fout bestuur verruimd. Zo traden in 1987 de Wet bestuurdersaansprakelijkheid en de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement in werking. 

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder en/of commissaris. Het gaat daarbij in beginsel om natuurlijke personen. De polis biedt gewoonlijk werelddekking, echter met uitzondering van aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en/of Australië.

Premiefactoren

De premie is sterk afhankelijk van het aantal verzekerden, omvang, doelstellingen en complexiteit van de rechtspersoon.

Voor het vaststellen van de premie is onder meer noodzakelijk dat jaarverslagen van de afgelopen drie jaar worden overgelegd.

Tot slot

Deze verzekering is gecompliceerd. Wij adviseren u dringend om uzelf te informeren over de risico's die u loopt.

Omdat de financiële belangen enorm groot kunnen zijn, en bij gebleken aansprakelijkheid de te claimen schadeloosstellingen eveneens hoog kunnen uitvallen, adviseert Voor U! Hypotheken & Financieel Advies u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ook u bent niet feilloos. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u ook te werk gaat, u loopt nu eenmaal dat risico. Alle reden om uw risico's af te dekken met een goede verzekering. Voor U! Hypotheken & Financieel Advies staat tot uw beschikking!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Door de toegenomen claimbewustheid en veranderende wet- en regelgeving, lopen ook bestuurders van VVE's een steeds groter risico om door derden, de VVE of leden van de VVE aansprakelijk gesteld te worden. De VVE-Polis voorziet in bescherming van privé-vermogens wanneer verzekerden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. 

Door het niet behoorlijk vervullen van hun taken, kunnen bestuurders en toezichthouders worden aangesproken. Fouten kunnen dus ernstige financiële gevolgen hebben voor hun privé-vermogen. Hierbij speelt het geen rol of het een betaalde functie betreft. Ook vrijwilligerswerk kan u dus duur komen te staan. 

Wat is bestuurders aansprakelijkheid?

Als u bestuurder wordt bij een VVE, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. Toch kan het voorkomen dat u, als bestuurder, persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Bij een aansprakelijkstelling is het niet relevant of u voor uw functie wordt betaald. 

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf óf uw medebestuurders. 

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten. Deze vermogensschade is overigens niet gedekt op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze dekt immers alleen aanspraken voor materiële en personenschade.

Wat is verzekerd

De polis dekt de volgende kosten:

1. De schadevergoeding (inclusief de schikking) die de verzekerde moet betalen
Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor de aanspraken op uw privévermogen als gevolg van daadwerkelijk of vermeend handelen in uw hoedanigheid als bestuurder van de organisatie.

2. De kosten van verweer tegen een aanspraak en advieskosten
Als er een claim tegen u wordt ingediend moet u zich verweren. Het verweer in een proces kan lang duren en de kosten van gespecialiseerde advocaten kunnen fors oplopen. De verzekering voor bestuurders aansprakelijkheid vergoedt de kosten van verweer en het maakt daarbij niet uit of de claim word toegekend of niet. Een normale aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandsverzekering vergoedt deze kosten niet.

Als u een bestuurders aansprakelijkheids verzekering afsluit kunt u alle personen die bestuurstaken verrichten mee laten verzekeren op de polis. Daarnaast bepaalt u zelf tot welk maximumbedrag u verzekerd wilt zijn.

Wie zijn verzekerd

De BTA VVE-Polis is een volwaardige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, specifiek voor bestuurders en toezichthouders van Verenigingen van Eigenaren van appartementseigenaren (VVE's), tegen een scherpe premie. Bovendien is het acceptatietraject eenvoudig. Hierdoor heeft u de polis snel in huis.

Voor wie bedoeld

De BTA VVE-Polis is voor bestuurders en toezichthouders zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen. Het voltallige bestuur is verzekerd, omdat zij wettelijk collectief verantwoordelijk is en iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele claim. De VVE sluit de verzekering af en betaalt de premie. 

Wie zijn verzekerd

 • alle bestuurders en toezichthouders

 • personen die daden van bestuur verrichten maar niet formeel en statutair als bestuurder zijn benoemd

 • afgetreden functionarissen

 • rechtsopvolgers / echtgenoten

 • voorzitter van de vergadering van de VVE die bij de VVE daden van bestuur verricht

 • 'externe bestuurders'

Voorbeelden

Veel bestuurders gaan er van uit dat als zij en hun medebestuurders 'geen gekke dingen' doen het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Toch komt er bij het besturen van een organisatie meer kijken dan alleen het feitelijke besturen of het toezicht houden op de organisatie. U zult merken dat zelfs als u te goeder trouw handelt, u niet altijd uw aansprakelijkheden kunt ontlopen. Juist dan is het goed te weten dat u de juiste verzekering heeft afgesloten. 

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van het bestuurdersrisico. 

Voorbeeld 1: Vervangen dakbedekking
Tijdens de vergadering van de Vereniging van Eigenaren is besloten de dakbedekking volledig te vervangen. De Vereniging van Eigenaren geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker zonder onderzoek te doen naar de financiële positie van het bedrijf.

De Vereniging van Eigenaren maakt een groot geldbedrag over aan het dakdekkersbedrijf als aanbetaling. Het dakdekkersbedrijf gaat vrij snel failliet waardoor de Vereniging van Eigenaren haar aanbetaling verliest. De vereniging gaat de bestuursleden aansprakelijk stellen voor de financiële schade.

Voorbeeld 2: Plaatsing van een elektrische toegangspoort
Er is besloten om een elektrische toegangspoort te laten plaatsen zodat het terrein van het wooncomplex goed beveiligd wordt. Een van de bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren heeft een aannemer in de arm genomen en deze de opdracht gegeven tot de plaatsing van de toegangspoort.

De aannemer maakt flinke kosten en laat hiervoor andere opdrachten schieten. Er blijkt echter niet genoeg geld in kas te zijn waardoor de Vereniging van Eigenaren haar contract niet kan nakomen. Hierdoor lijdt de aannemer aanzienlijke schade en gaat de bestuursleden in hun privévermogen aanspreken.

Tot slot

Omdat de financiële belangen enorm groot kunnen zijn, en bij gebleken aansprakelijkheid de te claimen schadeloosstellingen eveneens hoog kunnen uitvallen, adviseert Voor U! Hypotheken & Financieel Advies u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ook u bent niet feilloos. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u ook te werk gaat, u loopt nu eenmaal dat risico. Alle reden om uw risico's af te dekken met een goede verzekering. Voor U! Hypotheken & Financieel Advies staat tot uw beschikking!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De CAR-verzekering biedt alle bij de bouw betrokken partijen dekking tegen de geldelijke gevolgen van materiële schade en/of verlies, welke zich bij de uitvoering van een project voordoen.

Bouwen brengt risico's met zich mee, hoe professioneel er ook wordt gewerkt. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch ernstige schade ontstaan aan het werk of aan naastgelegen panden. Denk maar aan schade door brand, instorting, verzakking, scheurvorming, waterschade, diefstal enzovoorts. Een tegenvaller die vaak zodanige herstelkosten met zich meebrengt dat financiële reserves moeten worden aangesproken. 

Om dat te voorkomen kan Voor U! Hypotheken & Financieel Advies u de CAR-verzekering aanbieden, waarbij u zelf bepaalt wat u wel en wat u niet verzekert. U bent standaard verzekerd gedurende de gehele bouwtermijn. 

Speciaal voor aannemers in de burger- en utiliteitsbouw is er een doorlopende CAR verzekering.

Wat is verzekerd

Een CAR-verzekering dekt schade aan het bouwwerk door een "van buiten komend onheil". Denk daarbij bijvoorbeeld aan brand, storm, inbraak enz. Ook de schade als gevolg van "eigen gebrek" is meeverzekerd.

De CAR-verzekering is er in de eerste plaats voor het uit te voeren werk (nieuwbouw-, verbouw- en renovatiewerkzaamheden van allerlei aard) en voor bouwmaterialen die op het bouwterrein aanwezig zijn.

Als aannemer kunt u niet zonder een CAR-verzekering. Deze verzekering moet dusdanig op uw bedrijf toegespitst zijn, dat alle werken die u op enig moment heeft onder deze verzekering vallen. Maar ook indien uzelf uw eigen huis gaat (ver-)bouwen is een CAR-verzekering een 'must'.

Welke risico's zijn gedekt

Op een CAR-verzekering kunt u de volgende rubrieken verzekeren:

 • Rubriek II - Aansprakelijkheid
 • Rubriek III - Bestaande eigendommen opdrachtgever
 • Rubriek IV - Gereedschappen, keten en loodsen
 • Rubriek V - Eigendommen bouwdirectie en personeel

Rubriek I - Het Werk
Hiermee wordt bedoeld het object zoals in de polis omschreven. Bijvoorbeeld het bouwwerk, het kunstwerk, het grondwerk, het sloopwerk.

Deze verzekering dekt materiële beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging (eigen gebrek, constructiefouten, ontwerpfouten, ondeskundigheid, een van buiten komend onheil, etc.). 

De dekking omvat dus uitsluitend schade aan het werk zelf. Deze rubriek verzekert beschadiging van het werk, ongeacht de oorzaak en diefstal van bouwcomponenten. Het bedrijf is dus, tijdens het uitvoeren van uw beroep, verzekerd tegen diverse gevaren. Echter niet alles is verzekerd. 

Uitsluitingen

 • schade als gevolg van in gebruikname voor oplevering
 • schade als gevolg van brand/ontploffing in de onderhoudstermijn
 • kosten voor verbetering, wijziging van het ontwerp, constructie of bouwmethode
 • schade bestaande uit winstderving, tijdverlet, boete of bedrijfsschade

Rubriek II - Aansprakelijkheid 
De rubriek Aansprakelijkheid verzekert personenschade en zaakschade, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade aan derden, waarvoor verzekerde aansprakelijk is.

Het komt voor dat de aansprakelijkheidsverzekering uit de CAR-verzekering wordt gelaten, omdat er een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is afgesloten. Het is echter aan te raden de rubriek aansprakelijkheid mee te verzekeren onder de CAR-verzekering.

Zo kan worden voorkomen dat er "gaten" ontstaan omdat bijvoorbeeld een losse aansprakelijkheidsverzekering een andere hoedanigheid kent en/of schade door bepaalde werkzaamheden, zoals heien, bronbemaling, sloopwerk en sanering wordt uitgesloten.

De meest voorkomende dekking is op secundaire basis. Dit houdt in dat de verzekerde partijen (naast de verzekeringnemer, de opdrachtgever, aannemer, directie, onderaannemers, adviseurs e.d.) de aansprakelijkheidsschade wel onder bovenstaande verzekering kunnen melden, maar de eigen polis eerst dient te worden aangesproken.

Uitsluitingen

 • Dood/letsel van bij de bouw betrokken partijen
 • schade verzekerbaar onder de andere rubrieken
 • opzicht
 • schade toegebracht met of door motorrijtuigen, (lucht-)vaartuigen, hijskranen en werkmaterieel
 • opzet

Rubriek III - Bestaande eigendommen opdrachtgever

Hieronder wordt verstaan die eigendommen van de opdrachtgever welke zich op het werkterrein bevinden, maar geen onderdeel uitmaken van het werk (Rubriek I) zelf. Gedekt is beschadiging, verlies of vernietiging van de eigendommen verband houdende met het werk.

Beschadiging aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, welke direct is veroorzaakt door de uitvoering van het werk, kan verzekerd worden binnen deze rubriek.

Uitsluitingen

 • brand en/of ontploffing
 • schade niet bestaande uit reparatie- en/of vervangingskosten
 • schade toegebracht ten behoeve van het verzekerde werk

Rubriek IV - Gereedschappen, keten en loodsen

Ongeacht de oorzaak is beschadiging van gereedschappen, keten en loodsen gedekt binnen deze rubriek. Tevens is diefstal van deze zaken gedekt op deze verzekering.

Uitsluitingen

 • gehuurd materieel en materieel van onderaannemers
 • schade door eigen gebrek

Rubriek V - Eigendommen bouwdirectie en personeel 

Binnen deze rubriek is beschadiging (ongeacht de oorzaak) en diefstal verzekerd van eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

Uitsluitingen

 • schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten
 • motorrijtuigen
 • geld en geldswaardige papieren
 • schade door eigen gebrek

Voor wie bedoeld

De CAR-verzekering is bedoeld voor: 

 • aannemers
 • bouwbedrijven
 • opdrachtgevers
 • bedrijven die bijvoorbeeld in eigen beheer een bouw realiseren
 • particulieren die in eigen beheer een (ver-)bouw willen realiseren
 • overheden

Voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico's automatisch zijn verzekerd.

Bijzonderheden

Een CAR-verzekering kent twee verzekerde periodes. Uiteraard ten eerste de bouwtermijn. Deze begint op het moment dat met de uitvoering van een werk wordt begonnen en eindigt als het werk is voltooid, wordt opgeleverd of geheel in gebruik wordt genomen.

Echter de schade die na  deze bouwtermijn ontstaat, maar die wel is ontstaan in de bouwtermijn, is in principe niet verzekerd. Hier is de onderhoudstermijn van toepassing. Een middels het bestek bepaalde periode kunt u op uw verzekering meeverzekeren.

Ook de schade welke tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden ontstaat is in deze onderhoudstermijn meeverzekerd.

Premiefactoren

De premie wordt per verzekering apart vastgesteld en is afhankelijk van onder meer: 

 • het te bouwen (of te renoveren) project
 • de bouwtermijn
 • de te verzekeren rubrieken

Risicobeoordeling vindt vaak plaats op basis van tekeningen, bestek en eventueel inspectie. Er geldt altijd een eigen risico.

U als opdrachtgever 

Bij de opdracht voor de bouw of de verbouwing van uw bedrijfspand zal uw aannemer doorgaans voor een alle risico's dekking biedende CAR-verzekering zorg dragen. 

En u doet er goed aan om dat te controleren. 

Tot slot

Voor de aannemer die al zijn aangenomen werken wenst te verzekeren, zonder steeds een aparte aanvraag daarvoor in te moeten dienen, kunnen wij een doorlopende bouwverzekering regelen. 

Op vrij eenvoudige manier worden alle aangenomen werken gedeclareerd en zijn deze verzekerd. 

Of er gekozen moet worden voor een doorlopende of aflopende dekking hangt vooral af van de opdrachtgevers waar u zaken mee doet en de werkzaamheden welke door uw bedrijf worden uitgevoerd. 

Voorbeeld: uw opdrachtgevers kunnen zorg dragen voor een CAR-verzekering met een goede, primaire dekking voor alle rubrieken. Wellicht is het dan geen goede keuze om een doorlopende verzekering af te sluiten, de projecten zijn dan immers dubbel verzekerd. 

Er kan dan beter voor een (goedkopere) aflopende CAR-verzekering (op declaratie-basis) worden gekozen indien in het bestek wordt aangegeven dat de aannemer voor de verzekeringen dient zorg te dragen. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Tijdens een transport kan er nogal wat misgaan. Wat wanneer de producten niet of niet tijdig of niet in 100% goede staat aankomen op de eindbestemming? In 99% van de gevallen is de vervoerder hiervoor aansprakelijk te houden. Een hele verantwoordelijkheid dus. 

Voor u als beroepsvervoerder is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. U kunt immers aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen, die u voor anderen vervoert. Met een goede vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering kunnen u en/of uw chauffeurs met een gerust hart de weg op. 

Wat is verzekerd

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken.

Of een vervoerder aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationale verdragen. In die nationale wetgeving en internationale verdragen komt naar voren wanneer de vervoerder altijd aansprakelijk is en voor welke schadeoorzaken hij zich juist mag vrijtekenen.

Daarnaast gelden volgens deze regels doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid. Gezien het internationale karakter van transportverzekeringen worden de limieten van de aansprakelijkheidsbeperking uitgedrukt in Special Drawing Rights (SDR).

De beperking van de aansprakelijkheid wordt vastgesteld middels een aantal SDR per kg of een aantal SDR per collo van hetgeen beschadigd is of verloren is gegaan. 

Wat is onder meer uitgesloten

Schade aan of verlies van de vervoerde zaken veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vervoerder is van de verzekering uitgesloten.

Indien hiervan sprake is, is de aansprakelijkheid van de vervoerder niet beperkt.

Tegen welke risico's

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bestaat uit een standaarddekking, die u naar keuze kunt uitbreiden met een of meer extra dekkingen.

De standaarddekking dekt aansprakelijkheid voor verlies van of beschadiging aan de lading die voor derden wordt vervoerd. Daarnaast is er dekking voor het niet (kunnen) innen van rembours of de verschuldigde vrachtkosten bij vertraging. Ook de materiële schade aan de lading bij sabotage in elk Europees land valt onder de dekking.

Uitbreidingsmogelijkheden

 • Vervoerdersaansprakelijkheid van koeriersdiensten over de weg: deze dekking is speciaal toegesneden op de pakketvervoerders die onder de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten of onder AVC dan wel CMR vervoeren.
 • Chauffeursverzekering: met deze dekkingsvorm kunnen de persoonlijke zaken van de chauffeur worden verzekerd.
 • Vervoerdersaansprakelijkheid van verhuizingen over de weg: voor die gevallen waarbij sprake is van verhuizingen.
 • Physical Distribution: als de vervoerder naast het vervoer ook de vervoerde zaken opslaat, kan met deze dekkingsvorm de aansprakelijkheid worden verzekerd.
 • Vertragingskosten: deze dekking is voor het geval dat een vrachtwagen door wegblokkades meer dan een dag wordt opgehouden, terwijl de kosten doorlopen en men geen inkomsten kan verwerven.

Voor wie bedoeld

Deze verzekering is met name bedoeld voor transportondernemingen die zelf het transport uitvoeren (eigenlijke vervoerder) of dit transport aan andere transporteurs overlaten (papieren vervoerder).

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van het soort vervoer (over de weg, over zee of over binnenwater, per spoor of via de lucht) en het hiermee samenhangende rechtsregime.

Bij het vervoer over de weg hanteert men een vast bedrag per ton laadvermogen, terwijl bij andere vervoersoorten de premie wordt berekend over de vrachtpenningen.

Bijzonderheden

Bij de aansprakelijkheid van de vervoerder spelen de vrachtbrief en het cognossement een belangrijke rol. De wijze waarop met deze documenten wordt omgegaan door de afzender, de vervoerder en de ontvanger van de vervoerde zaken is van grote invloed op de schaderegeling.

In de vervoerdersaansprakelijkheidspolis wordt veelal clausule G23 opgenomen. In deze clausule is een minimum eigen risico en een maximale uitkering vastgelegd indien de gehele lading wordt gestolen, terwijl de vervoerder onzorgvuldig is geweest of zijn vervoermiddel onvoldoende beveiligd was.

Wanneer goederen over de weg worden vervoerd, is het CMR-document het meest gebruikte document. CMR staat voor 'Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route'. Met andere woorden: een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen: afzender, vervoerder en geadresseerden.

Voor U! Hypotheken & Financieel Advies adviseert u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een goede vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering te sluiten.

Tot slot

Vervoer van goederen en dan met name ook het vervoer van gevaarlijke stoffen maakt dat dringend noodzakelijk!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Dagelijks zijn uw werknemers onderweg. Dit brengt risico's met zich mee die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor u als werkgever en voor de continuïteit van de onderneming. Voor dit soort bedrijven biedt Voor U! Hypotheken & Financieel Advies een uitstekend product, de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WEGAS). 

Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico's van dien. U kunt worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking. Ook een ongevallen-, of een schadeinzittendeverzekering dekken niet alle schade. 

WEGAS verzekering 
De WEGAS verzekering biedt u de oplossing, want hiermee bent u als werkgever tegen een minimale premie gedekt tegen deze financiële risico's. Bovendien bent u er dan zeker van dat uw werknemers zo volledig mogelijk gecompenseerd worden voor hun schade. 

Het verzekerd bedrag van de WEGAS polis bedraagt maar liefst € 2.500.000,- per gebeurtenis. De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele inkomens- en materiële schade. Dit laatste is van belang omdat u ook aansprakelijk kunt zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van uw werknemer indien deze auto uitsluitend WA is verzekerd. 

Letselschade
Als werkgever kunt u - onder bepaalde omstandigheden - worden aangesproken voor letselschade van de werknemer/bestuurder als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig in de ruimste zin des woords. De grondslag voor de schadevergoedingsplicht wordt gevormd door de contractuele relatie tussen de werkgever en werknemer, alsmede door criteria van redelijkheid en billijkheid.

Werkgeversaansprakelijkheid
De schadevergoeding berust niet op het schenden van de zorgplicht door of onrechtmatig handelen van de werkgever, zoals bij de werkgeversaansprakelijkheid het geval is.

Wat is verzekerd

Vanwege de dikwijls hoge bedragen die zijn gemoeid met letselschade, is het financieel risico dat u als werkgever loopt aanzienlijk.

Compensatie van inkomensverlies, kosten zoals thuiszorg en woningaanpassing kunnen hoog oplopen.

De Wegasverzekering beschermt uw bedrijfsvermogen tegen claims, dát is wat u verzekert!

Voor wie bedoeld

De Wegas verzekering is bedoeld voor iedere werkgever met werknemers die schade kunnen lijden tijdens uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorrijtuig

Bestaande verzekeringen als de Ongevallen Inzittenden verzekering en de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) bieden onvoldoende dekking.

Ook een Schadeverzekering Inzittenden volstaat niet in alle gevallen. Hierbij is namelijk sprake van een objectgebonden dekking.

Het beroemde Arena Arrest

De feiten

 • De werkgever had twee van haar werknemers te werk gesteld bij een andere werkgever.
 • Als gevolg hiervan werden de werknemers verplicht elke dag naar de andere werkgever te reizen, door deze andere werkgever werd aan hen een busje ter beschikking gesteld.
 • De werknemers waren per toerbuurt verplicht om naar de plaats van de werkzaamheden te rijden, in dit geval de Amsterdam Arena.
 • Op een noodlottige dag raakt het busje van de werknemers in een slip en slaat een aantal malen over de kop.
 • De bestuurder van het busje, die het ongeval heeft veroorzaakt, heeft ernstig rugletsel.
 • De bestuurder kan echter, in tegenstelling tot de mede-inzittenden van het busje, zijn geleden schade niet claimen onder de WA-verzekering van het busje.
 • Als gevolg hiervan stelt de werknemer de werkgever aansprakelijk voor zijn schade.
 • De Hoge Raad heeft in het voordeel van de werknemer beslist.
 • De Hoge Raad is van mening dat, hoewel de werkgever niet aansprakelijk is op grond van zijn zorgverplichting van artikel 7:658 BW, de schade voor rekening van de werkgever dient te komen daar de redelijkheid en billijkheid dit vereist. Hiertoe heeft zij rekening gehouden met de volgende specifieke feiten: 

  1. de werknemer, was in de uitoefening van zijn werkzaamheden verplicht zich dagelijks per auto van Didam naar Amsterdam en terug te begeven
  2. de werknemer was daarbij verplicht bij toerbuurt te chaufferen 
  de financiële gevolgen van een eventueel ongeval waren voor alle inzittenden van het busje door een WA-verzekering gedekt, behalve voor de chaufferende werknemer 
  3. er was geen sprake van opzet dan wel bewust roekeloosheid aan de zijde van de werknemer bij het ontstaan van het ongeval 
  4. het is een "ervaringsfeit" dat de dagelijkse omgang met auto's de gebruiker daarvan licht ertoe zal brengen niet steeds alle voorzichtigheid in acht te nemen die ter voorkoming van ongevallen geraden is

Conclusie 

 • De werkgever kan door de uitspraak van de Hoge Raad, ook ingeval de werkgever voldoet aan haar zorgplicht, door de werknemer worden aangesproken voor letselschade.
 • De bestaande AVB of de WA-verzekering van de betreffende auto of enig andere verzekering biedt geen   dekking voor dit soort schaden.
 • De eventueel gesloten Ongevallen-Inzittenden-dekking of Schade-Inzittenden-dekking biedt wel enige ruimte om de financiële gevolgen op te vangen, doch biedt geen dekking tegen de aansprakelijkheid van de werkgever. Een claim kan ook veel hoger uitkomen dan de verzekerde bedragen op deze aanvullende dekkingen.

Premiefactoren

De premie is onder andere afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit(en) en de verzekerde som.

Bijzonderheden

Schade die is ontstaan in de volgende situaties, valt meestal niet onder de verzekering: 

 • Deelname aan wedstrijden
 • Snelheidsproeven en snelheidscursussen
 • Puzzelritten en behendigheidswedstrijden
 • Schade veroorzaakt door een bestuurder onder invloed van alcohol of een ander bedwelmend of opwekkend middel dat de rijvaardigheid beïnvloedt

De Wegasverzekering dekt de schade zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij uw werknemers ligt. Deze verzekering is een uitstekende aanvulling op uw AVB en (eventueel) uw Ongevallenverzekering. 


Tot slot

De AVB sluit namelijk schade uit die verband houdt met motorrijtuigen, en de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) biedt geen dekking voor de bestuurder.

Een Ongevallen-inzittendenverzekering (OI) is in veel gevallen onvoldoende: daarbij gelden vaste verzekerde bedragen die niet altijd toereikend zijn én de dekking is kenteken-gerelateerd.

Het Arena Arrest bepaalt dat u als werkgever in de regel aansprakelijk bent voor ongevallen in gevaarverhogende situaties (zoals het verkeer), waarin uw medewerkers bij de uitoefening van hun functie zijn gebracht.

Voor U! Hypotheken & Financieel Advies adviseert u daarom altijd en eigenlijk ook heel dringend om een Wegas verzekering af te sluiten.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Uw bedrijf loopt talloze risico's met betrekking tot bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen

Veel bedrijfsinvesteringen zitten in gebouwen, machines, computers en andere bezittingen.

In veel gevallen zijn bedrijfsinvesteringen betaald met het geld van derden, van familie, de bank en zo verder. Je moet er niet aan denken wat de gevolgen zijn van een calamiteit, een grote brand, een inbraak, waterschade en andere schaden. 

Ondanks alle preventiemaatregelen die je treft kunnen je bedrijfsbezittingen toch beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan. Zonder handelsvoorraad is het moeilijk zaken doen. Zonder kantoormeubilair wordt het moeilijk om de administratie bij te houden……… 

Brand is vaak het grootste risico wat je bedrijf volledig kan verwoesten. De financiële gevolgen zijn dan ingrijpend omdat je bedrijf simpelweg tot stilstand komt. Als ondernemer moet je dan met lede ogen aanzien dat het voortbestaan van je bedrijf gevaar loopt. 

Gelukkig kun je je uitstekend verzekeren tegen risico's als deze. Met standaard een prima dekking en een scherpe premie. Maar Voor U! Hypotheken & Financieel Advies biedt jou meer dan alleen verzekeringen: het gaat ons om de continuïteit van je onderneming. 

Wat is verzekerd

Kantoormeubilair, magazijnstellingen, kantoorbenodigdheden. Zoveel verschillende bedrijven, van een handelsonderneming tot een restaurant, zoveel verschillende inventarissen.

Waardebegrippen 

 • De inventaris wordt verzekerd op basis van nieuwwaarde.
 • Handelsgoederen worden verzekerd tegen de marktwaarde die geldt op het moment van verlies.

Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt.

Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden. 

Meeverzekerd zijn vaak de bijkomende kosten zoals braakschade, opruimen (tot 10% van het verzekerde bedrag), tijdelijke opslag van goederen, schade aan tijdelijk elders opgeslagen goederen (tot 10% van het verzekerde bedrag), verlies van geld door genoemde oorzaken.

Tegen welke risico's 

 • Brand
 • Ontploffing
 • Storm
 • Vandalisme
 • Inbraak
 • Uitstromend leidingwater
 • en vele andere soorten schade

Krijg je te maken met een schade zoals hierboven is aangegeven, dan zijn ook beredderingskosten (alle kosten om schade bij een calamiteit te beperken) gedekt.

Je staat er wellicht niet direct bij stil, maar in geval van schade zijn er vele bijkomende kosten. Die kunnen alles bij elkaar aardig oplopen. Ook deze kosten zijn, met een maximum, meeverzekerd.

Je kunt daarbij denken aan tuinaanleg, beplanting, opruimingskosten, kosten voor de noodvoorziening en extra kosten voor herstel van het gebouw. Zelfs eventuele huurderving is tot 10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd.

Uitsluitingen

Uitgesloten van de dekking blijven oorzaken met een catastrofe achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Verzekerde som

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt)waarde van de inventaris/handelsgoederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade een pro rata vergoeding plaats.

Op de polis staat de zogenoemde "verzekerde som" aangegeven. De verzekerde som is het bedrag wat in totaal wordt uitgekeerd bij een totaalschade. 

De verzekerde som moet dus gelijk zijn aan het bedrag wat je kwijt bent, indien je de bedrijfsinventaris geheel opnieuw zou moeten aanschaffen. Hetzelfde geldt voor de aanwezige handelsgoederen.

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: 

 • de uitgebreidheid van de dekking
 • de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening
 • de bouwaard van het pand
 • de getroffen preventiemaatregelen
 • hoogte van het eigen risico
 • het soort handelsgoederen

Tot slot

Schade aan de goederen & inventaris is een van de grootste risico's die je onderneming loopt. Om je bedrijf te beschermen tegen de vaak rampzalige gevolgen van brand, storm of inbraak adviseren wij een uitgebreide dekking. Ook inductieschade verzekeren wij in de regel mee.

Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij jou hierbij helpen. 

Bijna altijd brengen wij de goederen & inventarisverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de bedrijfsschadeverzekering en/of gebouwenverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet je in de regel van een pakketkorting op de premie. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Natuurlijk ga je zo zorgvuldig mogelijk om met je bedrijfsgebouw en alles wat zich daarin bevindt. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan je kantoorpand of fabriekspand en dergelijke toch beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan.

Denk bijvoorbeeld aan een brand die je bedrijfspand volledig verwoest. De financiële gevolgen zijn dan ingrijpend. Bijvoorbeeld het blijven zitten met een hypotheekschuld en geen onderpand. Als ondernemer moet je met lede ogen aanzien dat het voortbestaan van je bedrijf gevaar loopt.

Gelukkig kun je je uitstekend verzekeren tegen risico's als deze. Met standaard een prima dekking en een scherpe premie. Maar wij bieden jou meer dan alleen verzekeringen: het gaat ons om de continuïteit van je onderneming. Daarom informeert Voor U! Hypotheken & Financieel Advies je, naast uitstekende verzekeringen, over een uitgebreid pakket preventie- en herstartoplossingen.

Wat is verzekerd

Bedrijfspanden en opstallen
Het woord zegt het al, op de gebouwenverzekering zijn bedrijfspanden verzekerd.

Kantoren, opslagruimten, loodsen en dergelijke. Zonweringen, antennes, uithangborden e.d. zijn meeverzekerd. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Huurdersbelang
Als je huurder bent en voor eigen rekening aanpassingen aan het gehuurde pand heeft laten uitvoeren, dan vallen deze niet automatisch onder de gebouwenverzekering. Immers, de gebouwenverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het pand!

Dit zogenaamde huurdersbelang kan echter wel worden meeverzekerd op de goederen- en inventarisverzekering. Op de polis staat dan dat de verzekerde zaak huurdersbelang betreft.

Tegen welke risico's 

In de regel is een Extra UGV dekking van toepassing. (UGV staat voor Uitgebreide Gevaren Dekking). De gebouwenverzekering dekt dan de schade van de meest bekende risico's zoals:

 • Brand
 • Ontploffing
 • Storm
 • Vandalisme
 • Inbraak
 • Uitstromend leidingwater
 • en vele andere soorten schade

Krijg je te maken met een schade zoals hierboven is aangegeven, dan zijn ook bereddingskosten (alle kosten om schade bij een calamiteit te beperken) gedekt.

Je staat er wellicht niet direct bij stil, maar in geval van schade zijn er vele bijkomende kosten. Die kunnen alles bij elkaar aardig oplopen. Ook deze kosten zijn, tot een bepaald maximum, meeverzekerd. Je kunt daarbij denken aan tuinaanleg, beplanting, opruimingskosten, kosten voor de noodvoorziening en extra kosten voor herstel van het gebouw. Zelfs eventuele huurderving is tot 10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd.

Uitsluitingen

Uitgesloten van de dekking blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Verzekerde som

De verzekerde som moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld.

Getaxeerde waarde
Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld, al dan niet met een indexatie.
Premiefactoren

De premie voor een gebouwenverzekering is afhankelijk van een groot aantal verschillende zaken, zoals bijvoorbeeld:

 • Voor welke doeleinden wordt het gebouw gebruikt
 • Ligging van het gebouw
 • Bouwaard
 • Belendingen
 • Soort verwarming (olie, gas)
 • Hoogte eigen risico

Tot slot

Schade aan je bedrijfsgebouw is een van de grootste risico's die je onderneming loopt. Om je bedrijf te beschermen tegen de vaak rampzalige gevolgen van brand, storm of inbraak adviseert Voor U! Hypotheken & Financieel Advies je een verzekering met een extra uitgebreide dekking, inclusief inductieschade.

Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij jou hierbij helpen.

Bijna altijd brengen wij de gebouwenverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de bedrijfsschadeverzekering en goederen & inventarisverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet je dan een pakketkorting op de premie.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Computers zijn essentieel voor je bedrijfsvoering. Als belangrijke hard- of software hapert, kan de C van Computer veranderen in de C van Catastrofe. 

Problemen met computers - denk aan diefstal, verlies van gegevens of beschadiging van hard- en software - kunnen grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, simpelweg omdat veel apparatuur absoluut onmisbaar is voor de continuïteit van je bedrijf. 

De herstelkosten van materiële beschadigingen van computerapparatuur en de extra kosten die je moet maken om werkzaamheden alsnog uit te voeren, kunnen flink oplopen.

Wat is verzekerd

Je kunt ervoor kiezen álle aanwezige (computer)apparatuur of alleen specifieke apparatuur te verzekeren.

Algemene computerverzekering 
Op de algemene Computerverzekering kun je de volgende rubrieken verzekeren: 

 • Materiële schade aan de apparatuur zelf
 • Extra kosten: kosten die u moet maken om bedrijfsschade te voorkomen (bijvoorbeeld vervangende apparatuur en overwerk)
 • Reconstructiekosten: verlies of verminking van data en programmatuur
 • Data/software
 • Bedrijfsschade

Computer simple riskverzekering
Deze verzekering kent een modulaire opbouw die eenvoudig is af te stemmen op je behoefte. Een specificatie van de apparatuur is niet noodzakelijk, slechts de nieuwwaarde van de apparatuur hoeft te worden opgegeven tot een maximum van € 125.000,00. 

De computer simple riskverzekering bestaat uit een basismodule, waarin een dekking voor materiële schade, extra kosten en reconstructiekosten is opgenomen. Daarnaast kan worden gekozen voor optionele modules, zoals elektronica, transport, eigen gebrek en data/software. 

Tegen welke risico's

Computerapparatuur is in meerdere opzichten extra kwetsbaar. De computerverzekering dekt standaard de materiële schade aan de apparatuur. Voor diefstal bijvoorbeeld. Maar ook voor ongelukjes.

Een omgestoten kopje koffie kan een kostbare computer in één keer waardeloos maken. En een laptop die op de grond valt, kan direct onherstelbaar beschadigd zijn. Al deze - en nog veel meer - risico's zijn gedekt met de computerverzekering. 

Wat is niet gedekt

De Computer Simple Risk verzekering geldt alleen voor computers die worden gebruikt voor de administratieve ondersteuning van de eigen bedrijfsvoering.

Dit betekent dat de verzekering niet geldt voor computers die machines aansturen, palmtops, PDA's en andere 'handheld' computers, (digitale) camera's en mobiele telefoons.

Premiefactoren

De premie van de computerverzekeringen is afhankelijk van verschillende risicofactoren en van het dekkingsgebied.

Voor de Computerverzekering wordt de premie berekend op basis van de nieuwwaarde van de apparatuur.

Voor de Computer Simple Risk-verzekering kun je kiezen uit verschillende pakketten op basis van de te verzekeren waarde. Elk pakket heeft een vaste premie. 

De computerverzekering kan worden aangepast op je lease-, onderhouds- en huurcontracten. De premie van de computerverzekering is dan mede afhankelijk van wat je reeds wel/niet hebt geregeld in de betreffende contracten. 

Zeker indien je een aanzienlijk computerpark hebt zal de verzekeraar een inspectie (bezichtiging op locatie) willen uitvoeren en je contracten en procedures willen inzien!

Bijzonderheden

Elders verzekerd
Met de computerverzekering ben je ook onderweg en op locatie uitstekend verzekerd. Laptops en andere apparatuur die je elders gebruikt (thuis, bij de klant) is standaard tot € 5.000,00 meeverzekerd. 

Uitbreidingen van de standaarddekking
Ook kun je ervoor kiezen dat schade, die is ontstaan door hacking, onoordeelkundig handelen, sabotage, virussen en andere internetbedreigingen, gedekt is. 

De computerverzekering kan zoveel apparatuur omvatten, dat het onmogelijk is een volledig overzicht te geven, maar we wagen hieronder een poging:

 • Computer - Werkstations
 • Computer - Servers
 • Laserprinters
 • Matrixprinters
 • Kopieerapparaten

Een moderne ondernemer is in grote mate afhankelijk van computer- en randapparatuur. Daarom is het belangrijk deze apparatuur goed te beschermen. De computerverzekering heeft een ruime dekking; zelfs schade waarvan de oorzaak in de apparatuur zelf ligt (schade door eigen gebrek) is onder bepaalde voorwaarden verzekerbaar. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Elektronica, zoals toegangscontrole, besturingssystemen, tijdsregistratiesystemen, inbraak- en telecominstallatie, kopieerapparaten en faxen; het zijn allemaal voorbeelden van elektronica die u als ondernemer wellicht ook in uw onderneming gebruikt.

Maar ook specifieke elektronica, gebruikt in bijvoorbeeld de agrarische sector, detailhandel, industrie, transport e.d., is essentieel voor de continuïteit van de onderneming. 

Indien deze vaak gevoelige apparatuur beschadigd raakt kunnen de kosten in verband met vervanging, reparatie en arbeidsloon enorm oplopen. De elektronicaverzekering is een maatwerkproduct waarbij de adviseurs van Voor U! Hypotheken & Financieel Advies u helpen de verzekering op uw maat te snijden.

Wat is verzekerd

De elektronicaverzekering dekt de kosten van verlies, reparatie en het herstel van elektronische apparatuur.

Elektronica speelt bij veel machineparken een grote rol. Daarvoor verwijzen wij u naar onder andere de machinebreukverzekering.

Tegen welke risico's 

De elektronicaverzekering verzekert de materiële schade aan of de noodzakelijke herstelkosten van uw  elektronische apparatuur als gevolg van o.a.:

 • bliksem
 • inductie
 • stoten en vallen
 • diefstal na braak
 • kosten van het huren van vervangende apparatuur
 • nalatigheid
 • eigen gebrek
 • overspanning
 • constructie en materiaalfouten

Voor wie bestemd

Standaard
Deze is met name bedoeld voor het MKB met een gemiddelde kantoorinventaris. De verzekering heeft als groot voordeel dat er geen specificatie van de apparatuur hoeft te worden opgegeven.

Een opgave van de totale waarde is voldoende. Daarnaast is dit een zeer uitgebreide verzekering met een dekking tegen alle van buitenkomende onheilen.

Maatwerk
De maatwerkpolis is met name bedoeld voor bedrijven met zeer specifieke apparatuur en apparatuur met een hogere dan gemiddelde waarde.

Voor deze verzekering is wel een specificatie van de te verzekeren apparatuur vereist. 

Premiefactoren

De premie wordt berekend op basis van de nieuwwaarde van de apparatuur. 

Tot slot

Elektronische apparatuur is bij veel bedrijven erg belangrijk voor productieprocessen en daarmee ook voor het voortbestaan van het bedrijf. De afhankelijkheid van specialistische apparatuur is groot. 

Daarom is het belangrijk deze apparatuur goed te beschermen. De continuïteit van uw onderneming staat bij Voor U! Hypotheken & Financieel Advies centraal, we kijken verder dan verzekeren alleen! 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Hebt u een winkel of showroom, of zijn er in uw bedrijf veel glasvitrines en toonbanken? In dat geval hoort een glasverzekering standaard thuis in uw verzekeringspakket.

Wat is verzekerd

 • glasbreuk en beschadiging van alle in het pand aanwezige lichtdoorlatende ruiten
 • arbeidsloon voor vervanging
 • kosten van noodvoorzieningen
 • belettering kan worden meeverzekerd

Tegen welke risico's 

De glasverzekering geeft dekking voor schade aan normaal glas in de bedrijfsgebouwen door breuk onverschillig hoe ontstaan. Dat kan een steen van een vandaal zijn, maar ook een ongelukje van één van uw medewerkers.

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van het aantal en soort ruiten dat uw bedrijfspand telt.

Bijzonderheden

U hebt de mogelijkheid om speciaal glas zoals windschermen, gebrandschilderd en gebogen glas mee te verzekeren.

Tot slot

Glasschade aan en in uw bedrijfsgebouw kan een aardige kostenpost veroorzaken. Ingeval van een schade bent u met een glasverzekering van een hoop zorg af. 

Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij u hierbij helpen.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Als huurder van het bedrijfspand kunt u verbeteringen hebben uitgevoerd. Denk aan de vaste vloerbedekking, het nieuwe plafond, stucwerk en dergelijke.

Maar ook kunt u op eigen kosten uitbreidingen hebben gerealiseerd. Denk dan eens aan het plaatsen van een toiletgroep, het uitbouwen van magazijnruimte, het inrichten van een kantine met een keuken en dergelijke. 

De eigenaar (verhuurder) zal dit soort zaken niet hebben verzekerd op de gebouwenverzekering. Bij een schade bent u dus uw investeringen kwijt.

De oplossing: het verzekeren van dit huurdersbelang op een aparte polis, of op de goederen & inventarispolis. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Ongemerkt heeft uw bedrijf meer kunst in huis dan u denkt. En of het nu om eigen kunstvoorwerpen gaat of kunstwerken die u in bruikleen heeft. De werken kunnen al gauw een enorme waarde vertegenwoordigen. 

Wat is verzekerd

Het verschil tussen een klassieke "brandpolis" en een gespecialiseerde kunstverzekering

In een gewone brandpolis worden de kunstwerken beschouwd als deel van de inventaris. De waarde per stuk is dus beperkt en het totaal mag een bepaalde limiet niet overschrijden. In geval van schade dient deze waarde ook aangetoond te worden.

Voor U! Hypotheken & Financieel Advies kan u een gespecialiseerde polis met een overeengekomen waarde voor elk kunstwerk aanbieden.

De waarde wordt bij het opmaken van de polis bepaald in samenspraak met uw klant, die hierin wordt bijgestaan door experts van de verzekeringsmaatschappij. Bij schade is er dus geen discussie over de waarde. 

Tegen welke risico's 

De Kunstverzekering dekt alle materiële schade die het verzekerde kunstvoorwerp overkomen.

De verzekering sluit u af voor kunstvoorwerpen op een bepaalde locatie, waarbij dekking geldt voor bijvoorbeeld:

 • schade ontstaan door brand
 • diefstal (na braak)
 • het per ongeluk tegen een kunstvoorwerp aanlopen door een bezoeker of werknemer
 • schade die is ontstaan als gevolg van het intern verplaatsen van het kunstvoorwerp
 • transport en verblijf van het kunstvoorwerp bij de reparateur, indien dit gerepareerd of gerestaureerd moet worden

All Risk of à la carte' 

De verschillende dekkingsmogelijkheden zijn speciaal ontwikkeld om kunstwerken te dekken. Deze contracten zijn flexibel. Alle risico's of waarborgen kunnen 'à la carte' worden gedekt afhankelijk van de verzameling en de wensen van de verzamelaar. 

Pemiefactoren

De premies zijn afhankelijk van de gewenste dekking, de beveiliging van het risico en de aard van de kunstwerken. Een schilderij is niet vergelijkbaar met een voorwerp uit porselein of uit brons. De premie wordt dus "op maat" berekend.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Lichtreclame aan de gevel of in het gebouw, vertegenwoordigt een behoorlijke waarde. Tegelijkertijd is neon- of perspex-reclame extra gevoelig voor schade door bijvoorbeeld vandalisme en bijzondere weersomstandigheden.

Schade aan lichtreclame wordt door de gebouwenverzekering en de Inventaris & Goederenverzekering gedekt tot vaak een maximum van € 2.500,00. 

De aanvullende lichtreclameverzekering vergoedt zowel schade aan de verlichting als aan de elektronische installatie.

Wat is verzekerd

Met een lichtreclameverzekering kunt u de kosten van vervanging en reparatie dekken. 

Tegen welke risico's

 • schade door bijvoorbeeld storm of blikseminslag
 • schade als gevolg van brand, pogingen om een brand te blussen en ontploffing
 • disfunctioneren dankzij materiaalfouten of constructiefouten
 • Ook bereddingskosten en opruimingskosten zijn meeverzekerd

Uitsluitingen

 • Schade dankzij normale slijtage is uitgesloten
 • Dat geldt ook voor schade door onoordeelkundig uitgevoerde reparaties of schoonmaakbeurten
 • Schade die verhaalbaar is op de leverancier zal evenmin worden vergoed

Schadevergoeding

De schade-uitkering vindt veelal plaats op basis van de dagwaarde. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Slaat u de krant er maar eens op na: moedwillige vernieling komt tegenwoordig steeds vaker voor. Horecabedrijven, winkels, autodealers, scholen, clubhuizen, woningen en gemeentebedrijven zijn steeds vaker doelwit van vandalisme.

Stelt u zich eens voor dat u bijvoorbeeld te maken krijgt met vernielingen aan uw bedrijf of winkel tijdens een opstootje van voetbalsupporters.

Extra vervelend wordt het dan als u ook nog eens zelf voor de kosten moet opdraaien... Een goede reden om een vandalismeverzekering af te sluiten. Zo bent u ervan verzekerd dat schade veroorzaakt door vandalisme en schade als gevolg van terrorisme, sabotage en rellen gedekt is!

Wat is verzekerd

De vandalismeverzekering dekt schade aan een verzekerd object, veroorzaakt door vandalisme (handelingen uit vernielzucht zonder dat er sprake hoeft te zijn van aantoonbare braak) of door klein molest (zoals terrorisme, sabotage en rellen). 

Aanvullend verzekeren
De aanvullende verzekering geeft dekking voor de extra kosten die het gevolg zijn van de geleden materiële schade.

Het gaat dan bijvoorbeeld om telefoon- of reiskosten, bedrijfsschade, huurderving etc. Er wordt een vast percentage van 25% van de erkende materiële schade uitgekeerd ongeacht of er extra kosten zijn gemaakt. 

Voor wie van belang 

Eigenaren van horecagelegenheden, winkels, showrooms, autodealers, verenigingen van eigenaren van een appartementencomplex en andere collectief gebruikte gelegenheden kunnen zich de kosten van duizenden euro's schade besparen door het afsluiten van een vandalismeverzekering.

Bijzonderheden

De Vandalismeverzekering is een voor Nederland unieke verzekering waarbij ook schade is gedekt:

 • indien er geen sprake is van aantoonbare braak
 • schade als gevolg van terrorisme, sabotage en rellen zijn meeverzekerd
 • de verzekering kan als losse verzekering worden gesloten

Wat is vandalisme

Van vandalisme is sprake als u geconfronteerd wordt met vernieling aan uw gebouw en/of de goederen in uw bedrijf zonder dat er sprake is van inbraak of diefstal.

Tot slot

Deze verzekering heeft een looptijd van 1 jaar en wordt voor een gelijke periode automatisch verlengd. Als u het verzekerde bedrag voor roerende zaken tijdelijk moet verhogen, bijvoorbeeld voor een evenement, dan is het mogelijk deze tijdelijke verhoging tegen een korte termijnpremie mee te verzekeren.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De financiële risico's van het goederentransport professioneel te verzekeren

Transport

De dichtheid van het verkeer en de omvang van de handel nemen jaarlijks toe. Ondanks het feit dat het vervoer met de grootst mogelijke zorg wordt omgeven, is er altijd kans op schade.

Die kans wordt groter naarmate de goederen langer uit het gezichtsveld van de eigenaar zijn. Denkt u maar eens aan ongevallen zoals een aanrijding, omslaan, brand en ook aan zwaar weer op zee, aanvaring of diefstal.

Veel bedrijven laten het transport door een professionele vervoerder verzorgen. Desondanks ontstaat er in de praktijk vaak discussie over de vraag voor wiens rekening een voorgevallen schade komt: de vervoerder, de afnemer of de leverancier. 

Er zijn veel situaties waarin de vervoerder geen blaam treft en dus niet aansprakelijk is. En als hij dan toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt. 

Wat is verzekerd

Brand, beschadiging, vrachtwagens die kantelen, maar ook diefstal of breuk, allemaal gevaren die een bedreiging vormen voor de goederen die u moet leveren… 

Met uw afnemer heeft u de afspraak gemaakt dat u aansprakelijk blijft voor de goederen die u laat vervoeren.

Indien uw service ook de veilige levering van de goederen inhoudt, dan wil u zeker niets aan het toeval overlaten: u draagt zorg voor een goederentransportverzekering!

Afhankelijk van de behoefte van degene die belang heeft bij de lading, zijn er verschillende dekkingsmogelijkheden en contractsvormen.

Dekkingsmogelijkheden

 1. All-risk dekking (G13) 

  Met een all-risk dekking verzekert u alle risico's. De maatschappij vergoedt verlies van en materiele schade aan de verzekerde zaken onverschillig door welke oorzaak ontstaan, inclusief bijdragen in averij grosse, zonodig boven het verzekerde bedrag. Met uitzondering van eigen gebrek en/of eigen bederf en oorlogs- en stakersrisico, tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd. 

 2. Evenementendekking (G14) 

  Een evenementendekking kent alleen vergoedingen voor de gebeurtenis die op de polis vermeld staat, bijvoorbeeld het zinken van het schip, vallen tijdens lossen en laden, brand of te water raken.

 3. Molestclausule (M3) 

  Deze dekkingclausule betreft schade veroorzaakt door oorlog (met wat daar meer onder wordt verstaan) en staking (met wat daar verder onder wordt verstaan).

Voor wie bedoeld

De goederentransportverzekering is bestemd voor een ieder die goederen door derden laat vervoeren.

Verzekerde som

In de voorwaarden is vaak vastgelegd dat de polis is opgemaakt overeenkomstig een partijentaxatie.

De hoogte van de verzekerde som wordt vaak bepaald door het factuurbedrag van de goederen te verhogen met de kosten van onder meer transport en verzekering en de verwachte winst. 

Tot slot

Goederentransportverzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten. Laat u deskundig adviseren door Voor U! Hypotheken & Financieel Advies!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wat is onze economie zonder transport? Uiteindelijk moeten alle goederen en producten worden vervoerd naar de consument, de winkel, de fabrikant, de tussenhandel.

Uw bedrijf floreert en de bestellingen vliegen de deur uit. Bloemen, witgoed, machines, meubilair, fietsen en ga zo maar door. Uw bedrijf heeft servicemonteurs in dienst die bij uw afnemers of opdrachtgevers aan de slag gaan. Gereedschappen, machine- of computeronderdelen en andere goederen hebben zij bij zich in hun eigen (bestel)auto. 

Met de risico's van vermissing, beschadiging, diefstal en ander onheil tijdens het transport en het verblijf in de (bestel)auto, dient u rekening te houden. In veel gevallen in een goede verzekering noodzakelijk. 

Wat is verzekerd

U vervoert uw producten zélf maar vaak is dat niet de belangrijkste activiteit van uw bedrijf: u produceert en verkoopt producten en diensten. En daarom wordt een goede verzekering hierbij nogal eens over het hoofd gezien. Ten onrechte. 

Als u regelmatig bestellingen bezorgt, of als u met servicematerialen en duur gereedschap klanten bezoekt, loopt u het risico op diefstal, vermissing, beschadiging en ander onheil.

Deze verzekering dekt deze risico's tijdens transport met eigen vervoermiddelen. Het gaat hierbij dus om vervoer en het verblijf in de auto. De polis geeft een 24-uursdekking in het vervoermiddel.

Voor het diefstalrisico is een goedgekeurde diefstalbeveiliging, tegen zowel het stelen van de gehele auto als het stelen van de lading uit de auto, een vereiste. Als deze beveiliging niet is aangebracht, draagt u een eigen risico en betaalt u een verhoogde premie.

Sommige maatschappijen stellen daarnaast als eis dat s'nachts de auto wordt gestald in een afgesloten ruimte. 

Tegen welke risico's

1. De Beperkte Dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen: 

 • een ongeval
 • brand
 • ontploffing
 • vallen tijdens laden en lossen
 • schade ontstaan bij vervoer van uw auto over water (bijvoorbeeld brand/aanvaring veerboot)

2. De Uitgebreide dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen: 

 • verlies en schade aan goederen, onverschillig de oorzaak van de schade
 • Doorlopend verzekerd

Eenmaal afgesloten, loopt de Eigenvervoerverzekering door. Elk transport apart verzekeren is niet langer nodig: één keer actie nemen is genoeg.U bent dan het hele jaar compleet verzekerd. 

Voorbeelden

 • de auto van een loodgieter - vol gereedschap en materialen - wordt gestolen
 • een net met witgoed geladen vrachtwagen vliegt in brand
 • u vervoert een kast in een bestelauto naar een klant en bij het uitladen kan er iets misgaan, waardoor de kast beschadigd raakt
 • uw serviceauto raakt te water en de dure machineonderdelen zijn onbruikbaar geworden
 • Als bakker brengt u een bruidstaart weg en u raad het al: een aanrijding en de taart zit......

Natuurlijk, sommige "ongelukjes" zijn te overzien. Maar soms kunnen de gevolgen desastreus zijn.

Voor wie bedoeld

Deze verzekering is bedoeld voor bedrijven die met eigen vervoersmiddelen de eigen goederen en/of goederen van derden vervoeren. Hierbij kunt u denken aan:

 • het loodgietersbedrijf met eigen serviceauto's vol met gereedschappen en materialen
 • de bakker die zelf zijn brood naar de filialen vervoert
 • de machinefabrikant die de machines met eigen vervoer bij zijn afnemers aflevert
 • de bloemist die bloemstukken wegbrengt naar klanten

Premiefactoren

Bij de eigen vervoerverzekering bedraagt de premie veelal een percentage van de omzet, met een bepaald minimumbedrag.

Bijzonderheden

Verblijfsrisico 
De eigen vervoersverzekering kan worden uitgebreid met een dekking voor het verblijfsrisico. Denk hierbij aan het gereedschap en de materialen van een servicemonteur van CV installaties.

Wanneer de monteur aan het werk is zijn de zaken in de auto aanwezig. Na beëindiging van de werkzaamheden neemt hij de zaken mee naar huis. Het vervoer is dan beëindigd. De zaken verblijven dan op een bepaald adres.

Schade ontstaan tijdens verblijf op de in de polis genoemde adressen is dan ook verzekerd.

Nachtrisicoclausule 
Deze clausule wordt vaak op een eigen vervoersverzekering geplaatst. De clausule probeert het diefstalrisico voor de verzekeraar wat in te dammen.

De clausule houdt in dat diefstal tijdens de dagelijkse werkzaamheden alleen gedekt is wanneer er sprake is van braak aan de (bestel)auto. Vindt de diefstal plaats na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden, dan is diefstal alleen gedekt na braak aan de garage of stalling waarin de (bestel)auto is gestald. 

Tot slot

Goederentransportverzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten. Laat u deskundig adviseren door Voor U! Hypotheken & Financieel Advies!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Als u onregelmatig goederen vervoert, of als u een specifiek transport uitvoert, kunt u een polis in de vorm van een "losse post" laten maken. Het betreft hier de verzekering per transport afzonderlijk. 

Veelal worden losse post verzekeringen gesloten in het geval van eenmalige transporten door bedrijven die doorgaans geen behoefte hebben aan een doorlopende transportverzekering en incidenteel transporteren. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsverhuizing of het transport van een nieuwe machine.

Bedenk dat een transportverzekering niet slechts een vervelende kostenpost betreft maar dat deze verzekering van groot (financieel) belang kan zijn en u  veel werk uit handen kan nemen indien zich een schade voordoet.

Laat u zich deskundig informeren door Voor U! Hypotheken & Financieel Advies! Hebt u vragen? Neemt u gerust contact met ons op voor méér informatie! 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Goederen die u zeer regelmatig vervoert binnen een bepaald gebied kunt u het makkelijkst verzekeren op een contractpolis. U betaalt dan vooraf een voorlopige premie. Aan het einde van het jaar vindt een verrekening plaats. De premie wordt bepaald op basis van de vervoersomzet.

Verzekeringsvormen:

 • de doorlopende omzetpolis voor vervoer over de weg (pauschalpolis)

 • of doorlopende omzetpolis voor vervoer over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd (de declaratiepolis)

Pauchalpolis

Bij de pauschalpolis hoeven de diverse zendingen niet apart gedeclareerd te worden. Alle zendingen zijn zonder meer tot het overeengekomen maximum per vervoermiddel, binnen het overeengekomen gebied en binnen de verzekeringstermijn van de polis gedekt. 

Afzonderlijke premieberekening heeft niet plaats, doch de premie wordt "pauschal", d.w.z. met een som ineens, vooraf berekend op de geschatte vervoersomzet en achteraf (aan het eind van ieder jaar) verrekend. 

Zo'n pauschalpolis is bijzonder geschikt voor alle fob-zendingen, hetzij per boot of aan de grens aan te leveren exportgoederen.

Declaratiepolis

Een open contract waarbij de verzekeraar zich verplicht om alle zendingen te dekken tot een bepaald maximumbedrag per vervoermiddel, binnen een bepaald gebied en tegen vooraf overeengekomen premies. De premie wordt achteraf berekend. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De Monstercollectieverzekering verzekert zaken die u aan uw klanten toont of demonstreert. Risico's die u loopt tijdens het vervoer en verblijf buiten de deur zijn gedekt. Zo kunt u met een gerust hart met uw kostbare collectie op pad gaan. 

Met de monstercollectieverzekering bent u op all-riskcondities gedekt tijdens het transport tussen uw bedrijfsgebouw(en), uw woonhuis, de woonhuizen van uw personeel en de bedrijfsgebouwen van uw klanten. Ook tijdens het verblijf in andere panden dan uw bedrijfsgebouw is uw collectie verzekerd. 

Het maakt niet uit of de collectie uw eigendom is, aan u verhuurd is of in bruikleen of in consignatie is gegeven. 

Diefstal 
De monstercollectieverzekering dekt diefstal na braak aan het gebouw, aan de auto en aan de afgesloten ruimte waarin de auto is geparkeerd.

Verlies 
Bij verlies van de collectie wordt een vergoeding verleent op basis van de dagwaarde. Bij verlies van een onderdeel van de collectie, dat met andere onderdelen een groep vormt, wordt de dagwaarde naar verhouding vastgesteld.

Schadevergoeding 
Bij schade aan de collectie worden de reparatiekosten of de waardevermindering direct na het ontstaan van de schade vergoed. 

Uitzonderingen
De Monstercollectieverzekering dekt geen schade door bedieningsfouten en slijtage.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Douanerechtenverzekering (bron: TVM)
De meeste ondernemingen hebben direct of indirect, dagelijks of slechts incidenteel te maken met douanebepalingen. De Europese Unie (EU) is een douane-unie, dat wil zeggen dat zaken die zich in het vrije verkeer bevinden zonder enige beperking over het hele grondgebied van de EU kunnen worden vervoerd.

Binnen de EU worden geen invoerrechten meer geheven voor zaken afkomstig uit een ander land van de EU. Wel bestaan er nog verschillen tussen de diverse landen op het gebied van o.a. accijnzen en omzetbelasting. 

Accijns
Accijns wordt bij invoer geheven op bepaalde, vooral luxe zaken zoals tabaksfabrikaten, alcoholhoudende dranken, wijnen, bieren en minerale oliën. Daarnaast wordt ook in het binnenland accijns geheven, bijvoorbeeld op binnen Nederland geproduceerde accijnsproducten. 

Invoerrechten
Invoerrechten (officiële benaming is: douanerechten) worden geheven bij invoer van zaken die niet afkomstig zijn uit de EU. Douanevervoer houdt in dat deze zaken worden vervoerd over het grondgebied van de EU zonder dat er belasting wordt betaald. Hiervoor dient bij invoer in de EU aangifte te worden gedaan bij de douane.

De douane controleert vervolgens via de ingevulde en geretourneerde documenten of de zaken ook op de plaats van bestemming zijn aangekomen. Het is mogelijk ingevoerde zaken in een douane-entrepot op te slaan met opschorting van de invoerrechten. 

Douanewetgeving
Volgens de douanewetgeving is in principe de aangever altijd aansprakelijk voor de correcte behandeling van de zaken en documenten, zodat een juiste aanzuivering plaatsvindt. Een vervoerder is géén aangever en zijn aansprakelijkheid is dan ook bepaald in de vervoerscondities. De CMR bepaalt dat voor de schadevergoeding moet worden uitgegaan van de factuurwaarde op het moment van afzending; tijdens het transport zijn de zaken nog niet ingeklaard in het land van ontvangst dus douanerechten behoren nog niet tot de factuurwaarde.

Indien de zaken worden doorvervoerd nadat deze zijn ingevoerd (bijvoorbeeld naar het losadres), dan zal de vervoerder wel de douanerechten moeten vergoeden. Helaas is een beroep op de limiet van 8,33 SDR alleen mogelijk op de materiële schade en niet op de douanerechten. Afhankelijk van de opdracht en de contractuele afspraken kan een (douane)expediteur wel als aangever worden aangemerkt. 

De van toepassing zijnde douanewetgeving is een Europese wetgeving, zodat die in de hele Europese Unie gelijk is. In de praktijk blijkt echter dat de uitleg van het Europese recht, en van de toepasselijke vervoerscondities, door de verschillende rechters in de diverse landen nogal divers is. In bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland is het heel gebruikelijk dat bijvoorbeeld een wegvervoerder, in geval van schade of vermissing van zaken, wordt veroordeeld tot het vergoeden van de diverse douanerechten. In Nederland is dat eigenlijk alleen het geval indien er sprake is van opzet of grove schuld. 

Douanerechtenverzekering
Een Douanerechtenverzekering dekt de aansprakelijkheid van de aangever of van diegene die als zodanig wordt aangemerkt. Gedekt zijn de te betalen douanerechten, eventuele boetes en kosten evenals kosten van verweer. Niet gedekt is de hoedanigheid van vervoerder.

Als de vervoerder wordt aangesproken tot het betalen van douanerechten als gevolg van schade aan of verlies van de lading, zal dit onder de vervoerderaansprakelijkheidsverzekering moeten worden geclaimd. Het is dan van belang of deze vervoerderaansprakelijkheidsverzekering hiervoor dekking geeft of dat deze zich beperkt tot uitsluitend de materiële schade aan de zaken. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Deelname aan een expositie, tentoonstelling of beurs biedt vaak aantrekkelijke kansen voor uw bedrijf. Het stelt u echter ook bloot aan financiele risico's. Met de Tentoonstellingsverzekering kunt u uw zaken zowel tijdens het evenement als tijdens het transport verzekeren. 

Tijdens een expositie, tentoonstelling of beurs kunnen zich grote of kleine rampen voordoen; er kan brand uitbreken in de expositieruimte of er kunnen eigendommen uit uw beursstand worden gestolen. Maar ook tijdens het transport kan er iets misgaan. De Tentoonstellingsverzekering dekt schade aan uw tentoongestelde zaken én aan uw stand. 

Drie soorten dekking 

 • Als u kiest voor een beperkte dekking zijn de tentoongestelde goederen en uw stand verzekerd tegen de risico's van brand en diefstal na braak tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte.

 • De dekking kan worden uitgebreid met een dekking voor het transportrisico. Dan is schade als gevolg van een ongeval met het vervoermiddel, en schade die ontstaat tijdens het laden en lossen ook gedekt.

 • Kiest u voor een all-riskdekking, dan zijn uw zaken zowel tijdens het verblijf als tijdens het transport tegen schades door alle mogelijke oorzaken van buitenaf verzekerd.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Volgens de York-Antwerp rules 1950 luidt de officiële definitie van averij grosse: Er is averij-grosse-handeling wanneer en alleen wanneer er opzettelijk en redelijkerwijze enige buitengewone opoffering of uitgave wordt gedaan ter gemene beveiliging, met het doel de zaken betrokken bij een gemeenschappelijke onderneming ter zee voor gevaar te bewaren.

Bij AG staat het gemeenschappelijke belang namelijk het behoud van schip en lading op de voorgrond. De opofferingen waartoe door de gezagvoerder wordt besloten, geschieden in gemeenschappelijk belang zodat het voor de hand ligt dat elke belanghebbende een evenredig deel van de schade draagt, die anders voor rekening van één van de belanghebbenden zouden komen.

Averij grosse bepaalt dus dat kosten die gemaakt worden ten behoeve van de redding van schip en lading, door partijen gedragen dienen te worden. Het regelt de verhouding tussen de gezamenlijke belangen van schip, lading en vrachtpenningen. 

Ook wanneer uw goederen onbeschadigd zijn, kunt u verplicht worden te betalen voor de schade van derden. Dit is het geval wanneer er opzettelijk schade is toegebracht aan de lading en er opofferingen gedaan zijn met als doel het behoud van het schip en de lading. 

Iedere partij dient bij te dragen naar verhouding van zijn financiele belang. De averij-grosse bijdrage is dan ook een percentage van de waarde van uw goederen. 

Zonder een transportverzekering dient u deze bijdrage in averij-grosse zelf te betalen, ook wanneer uw goederen niet beschadigd zijn! 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Personen- en bestelauto’s, vrachtwagens, werkmaterieel....

Vervoersmiddelen

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kun je geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wil je precies weten waarvoor je verzekerd bent, dan moet je de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een autoverzekering All Risk

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je bedrijfsauto (personenauto - bestelauto). De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je bij veel verzekeraars de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat.

Bij verdwijnen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

Bij alle schade heb je meestal vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie via een aangesloten garage.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Keuze: Pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp mee verzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van je auto.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Let op

Premies voor autoverzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 0648959247.

Eigen risico

Er is vaak geen eigen risico behalve als je bij schadeherstel van je eigen voertuig kiest voor een reparateur die niet met de verzekeraar samenwerkt. Dan geldt een eigen risico van vaak € 250,- per schadeclaim. Bel met ons kantoor voor meer informatie: 0648959247.

Hoger eigen risico bij bestuurders onder de 24 jaar. In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Voor U! Hypotheken & Financieel Advies. Stuur een e-mail naar maikelvanlier@financieel-zeker.nl. Of bel met 0648959247!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kun je geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wil je precies weten waarvoor je verzekerd bent, dan moet je de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een autoverzekering WA + Beperkt Casco

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je bedrijfsauto (personenauto - bestelauto). De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen bedrijfsauto (personenauto - bestelauto) door een aantal gebeurtenissen. Zoals brand, natuurgeweld en diefstal.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de dagwaarde vergoed.

Bij verdwijnen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

Bij alle schade heb je meestal vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie via een aangesloten garage.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Keuze: Pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp mee verzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van je auto.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Let op

Premies voor autoverzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 0648959247. Wil je een uitgebreidere dekking dan WA + Beperkt Casco? Sluit dan een Volledig Cascoverzekering af. Ook kun je een rechtsbijstandsverzekering verkeer of een schadeverzekering voor inzittenden afsluiten

Eigen risico

Er is vaak geen eigen risico behalve als je bij schadeherstel van je eigen voertuig kiest voor een reparateur die niet met de verzekeraar samenwerkt. Dan geldt een eigen risico van vaak € 250,- per schadeclaim. Bel met ons kantoor voor meer informatie: 0648959247.

Hoger eigen risico bij bestuurders onder de 24 jaar. In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Voor U! Hypotheken & Financieel Advies. Stuur een e-mail naar maikelvanlier@financieel-zeker.nl. Of bel met 0648959247!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kun je geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wil je precies weten waarvoor je verzekerd bent, dan moet je de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een autoverzekering WA

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door je bedrijfsauto (personenauto - bestelauto). De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd

Inbraak

Niet verzekerd 

Keuze: Pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp mee verzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van je auto.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Let op

Premies voor autoverzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 0648959247.

Wil je een uitgebreidere dekking dan WA of WA + Beperkt Casco? Sluit dan een Volledig Cascoverzekering af. Ook kun je een rechtsbijstandsverzekering verkeer of een schadeverzekering voor inzittenden afsluiten.

Eigen risico

 

Niet van toepassing.
Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Voor U! Hypotheken & Financieel Advies. Stuur een e-mail naar maikelvanlier@financieel-zeker.nl. Of bel met 0648959247!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Een bestelauto is een bedrijfsauto en kun je verzekeren op basis van:

 • WA- All Risk
 • WA - Beperkt Casco
 • WA

Voor de dekking, uitsluitingen en aanvullende modules: kijk bij 'Bedrijfsauto'!

 

Als u een vrachtauto koopt bent u verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Dit is snel te doen, maar let op dat u de juiste keuzes hierbij maakt. Er zijn talloze verschillende vrachtautoverzekeringen en de keuze hangt bijvoorbeeld af van het type vrachtauto (automerk, gewicht...), aard van de vervoerde goederen, bestemmingen waarop wordt gereden, leeftijd bestuurder en het aantal schadevrije jaren dat is opgebouwd.

De verzekeraars baseren hun premie op bovenstaande kenmerken. Om de beste keuze voor de vrachtautoverzekering te kunnen maken hebben we deze gegevens nodig. Wij gaan dan op zoek naar de verzekering die het beste in de gegeven situatie past. 

Lage premie bedrijfsautoverzekering door BTW

Wanneer u als bedrijf de BTW kan verrekenen is het mogelijk om de vrachtauto exclusief de BTW te verzekeren. Hierdoor is het verzekerd bedrag lager en daardoor daalt ook de premie.

Dekking

U moet de vrachtauto minimaal verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daarnaast is het mogelijk om de dekking uit te breiden:

 • WA (wettelijk aansprakelijkheid)
  dit is de basisdekking en de goedkoopste. De schade die  met de auto veroorzaakt aan derde wordt vergoed, maar niet de schade aan de eigen auto.
 • WA Beperkt Casco
  naast de WA dekking wordt nu ook de schade aan de eigen vrachtauto vergoed bij o.a. brand, diefstal, storm en ruitbreuk. Schade aan de eigen vrachtauto die zelf is veroorzaakt (door bijvoorbeeld een aanrijding) wordt niet vergoed.
 • WA Volledig Casco (All Risk)
  alles wat onder beperkt casco valt wordt vergoed, maar nu wordt ook alle schade aan de eigen vrachtauto vergoed.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig of verplicht, u kunt zelf bepalen welke u nodig vindt. Wel wijzen wij u nadrukkelijk op de WEGAS.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Binnen een wagenparkverzekering kunt u uw complete wagenpark kwijt. Een wagenparkverzekering is in essentie een collectieve motorrijtuigenverzekering en al vanaf 5 voertuigen (personen- en/of bestel- en/of vrachtauto´s) kunt u in aanmerking komen voor een wagenparkkorting. 

De voordelen van een wagenpark verzekering: 

 • een eenvoudige administratie
 • maatwerkoplossingen door risicoanalyse
 • preventieadvies
 • efficiente administratie en dus worden de kosten in de hand gehouden
 • flexibiliteit en keuze uit uiteenlopende dekkings- en kortingsvormen

Wagenpark werknemers

Voor U! Hypotheken & Financieel Advies levert ook verzekeringsoplossingen en aanverwante diensten voor privé auto's van werknemers door middel van wagenparkverzekeringen voor het personeel.

Dankzij deze collectiviteit kan een werknemer via de werkgever zijn auto verzekeren, terwijl de werkgever niet belast wordt met de administratie hiervan.

Het verzekeren van een motorrijtuig via een collectief contract via de werkgever kent ondermeer de volgende voordelen voor de werknemer:

 • scherpe premie
 • gunstige condities
 • snelle en efficiënte schadeafhandeling

Tevens bestaat de mogelijkheid voor werknemers om het motorrijtuig van een gezinslid via het collectieve contract te verzekeren.

Aanvullende dekkingen

Een ongevallen-inzittendenverzekering voor al het personeel dat als chauffeur en als passagier gebruikmaakt van uw wagenpark, is sterk aan te bevelen. Het bedrijf is immers verantwoordelijk als een medewerker in werktijd een ongeluk krijgt. Dankzij de ongevallen-inzittendenverzekering is de betrokkene altijd zeker van een schadevergoeding.

Met een verhaalsrechtsbijstandsverzekering hebt u recht op deskundige hulp als een ongeval dreigt uit te lopen op een rechtszaak. Ook die aanvullende verzekering is het overwegen waard.

Binnen dit kader wijzen wij u ook op de wegam-polis, een specifieke aansprakelijkheidsverzekering!

Wat is verzekerd

De wagenparkverzekering vergoedt schade aan wagenparken van personen-, bestel-en/of vrachtauto's alsmede motoren. 

Voor U! Hypotheken & Financieel Advies levert verzekeringsoplossingen en aanvullende producten en diensten voor bedrijven met wagenparken in eigendom of in lease.

Premiefactoren

De premie worden afgestemd op de samenstelling van uw wagenpark, het soort vervoer, het vervoersgebied en het schadeverloop.

Elke verzekeraar hanteert een eigen kortingsregeling die kunnen variëren van 15 tot 40% korting op de individuele tarieven. Een paar voorbeelden van kortingsregelingen zijn: 

 • collectieve bonus-/malusregeling
 • afkoop no-claim regeling
 • no-claim regeling
 • restitutieregeling
 • winstdelingsregeling

Riskmanagement

Voor een verzekeraar is het van belang dat u maatregelen treft om schade zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen. 

 • antislip cursussen
 • beveiligingsinstallaties
 • preventie

Tot slot

Als ondernemer zoekt u naar een perfecte prijs/kwaliteitverhouding op het gebied van verzekeringen, een tussenpersoon die voor u de inkoop van uw verzekeringen verzorgt, hulp biedt in geval van schade en advies indien nodig. 

Hebt u vragen? Neemt u gerust contact met ons op voor méér informatie! Voor U! Hypotheken & Financieel Advies heeft het antwoord op uw vraag. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Een garageverzekering is bedoeld voor onder andere onderstaande bedrijven:

 • Garagebedrijven
 • (Sub)merkdealers
 • Tankstations (met en zonder wasstraat)
 • Carrosseriebedrijven (nieuwbouw)
 • Landbouwmechanisatiebedrijven
 • Autobanden-/uitlatenservicebedrijven (quick service)
 • APK stations
 • Motor/bromfiets en rijwielbedrijven
 • Autoruitreparatiebedrijven
 • Autohandelaren

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kun je geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wil je precies weten waarvoor je verzekerd bent, dan moet je de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een Garageverzekering

Een garageverzekering vergoedt schade aan anderen als gevolg van je werkzaamheden, en schade aan anderen die toegebracht is door jouw motorrijtuigen of die van je klanten als je deze onder je hebt voor reparatie of onderhoud. Je kunt ook kiezen voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid bedrijf (WA)

Je bent verzekerd voor schade die jij of je medewerker veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders als je daarvoor aansprakelijk bent.

Deze dekking verzekert je niet voor schade aan de motorrijtuigen van je klanten. Dit kun je verzekeren met de dekking Schade aan voertuigen van klanten.

Aansprakelijkheid WAM

Met de dekking Aansprakelijkheid Motorrijtuigen ben je verzekerd voor schade veroorzaakt aan anderen of andermans zaken. De schade moet dan veroorzaakt zijn met je motorrijtuig. Of met een motorrijtuig van een klant die aan je bedrijf is toevertrouwd voor reparatie of onderhoud. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: rechtsbijstand

Ontstaat er schade door een ongeluk met je auto? En wordt dit ongeluk veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf? Dan helpt deze verzekering om de schade te verhalen op de veroorzaker van de schade.

Keuze: schade aan voertuigen van klanten

Je bent verzekerd voor schade aan auto’s die je klanten aan je bedrijf hebben toevertrouwd voor reparatie of onderhoud in het kader van de hoedanigheid zoals vermeld op het polisblad.

Keuze: casco

Je kunt kiezen voor het verzekeren van schade aan de handelsvoorraad en voor het verzekeren van de eigen rijrisico's. Je kunt ook kiezen voor beiden. Je bent alleen verzekerd voor schade aan motorrijtuigen die je in consignatie hebt en als ze niet ergens anders zijn verzekerd.

Keuze: schadeverzekering voor inzittenden

De dekking vergoedt de schade, ook van de bestuurder. Niet alleen letselschade, maar ook schade aan spullen. Bijvoorbeeld als het voertuig is betrokken bij een ongeval en is er sprake van letsel en/of overlijden.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Je bent niet verzekerd voor schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Ook niet bij  schade door misbruik van alcohol of drugs.

Scha­de tij­dens ver­huur

Schade die ontstaat als je een auto verhuurt is niet verzekerd.

 

Slij­ta­ge

Niet verzekerd is schade ontstaan door geleidelijke werkende invloeden of normale slijtage.

Werk­zaam­he­den niet goed uit­ge­voerd

Niet verzekerd is de schade doordat werkzaamheden die niet goed uitgevoerd zijn opnieuw gedaan moeten worden.

Preventie

Voldoe je niet aan de afgesproken preventie-eisen? Dan krijg je geen uitkering bij schade.

Let op

Premies voor dit soort verzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 0648959247.

Eigen risico

Voor de rijrisico's kun je 40% no-claimkorting ontvangen . Als je schade claimt, dan kan de korting komen te vervallen.

Het eigen risico verschilt per dekking. Check het polisblad en de voorwaarden!

Waar ben ik gedekt?

Met de dekking Aansprakelijkheidbedrijf bent je verzekerd in de wereld met uitzondering van USA-Canada.  Voor de overige dekkingen ben je verzekerd in de landen die op de groene kaart staan.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Check de polisvoorwaarden voor een mogelijke opzegtermijn!

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Voor U! Hypotheken & Financieel Advies. Stuur een e-mail naar maikelvanlier@financieel-zeker.nl. Of bel met 0648959247!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kun je geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wil je precies weten waarvoor je verzekerd bent, dan moet je de polisvoorwaarden lezen!

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor een zogenaamd standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is een Werk- en Landnouwmaterieelverzekering

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel. Het moet gaan om een werkmaterieel zoals een vorkheftruck, graafmachine, e.d.

Aansprakelijkheid (WA)

Schade die je met je werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Je werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals brand en diefstal. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd. 

De schadeoorzaken waarvoor dekking is zijn: Brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en verduistering.

Keuze: casco Standaard

Casco geeft een ruime dekking voor je werkmaterieel. Je werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Schade door opzet, onvoldoende zorg of door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

 

Scha­de door wed­strij­den en ander ge­bruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, is niet verzekerd.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die met jou zijn gemaakt, dan keren verzekeraars niet (altijd) uit.

Let op

Premies voor dit soort verzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 0648959247.

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. De hoogte ervan kun je vaak zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in principe in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Voor U! Hypotheken & Financieel Advies. Stuur een e-mail naar maikelvanlier@financieel-zeker.nl. Of bel met 0648959247!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!